Akademie souvislostí

 
 

Projekt “Síť škol v roli Center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda” je realizován s podporou Evropské unie, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání”.

  • Hlavním cílem projektu je vytvářet prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, metodických materiálů, postupů, příkladů dobré praxe, a to v rámci výuky přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) v základních školách.
  • Činnost Centra využívá principu mezioborových souvislostí, vyplývajících z běžných přírodních jevů.
  • Filozofií setkání je nahlížet na přírodní jevy jako na celek prostupující všemi zainteresovanými předměty (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis), nikoliv odděleně.
  • Centrum organizuje každý měsíc setkání pedagogů vícero základních škol za účelem vzájemného profesního obohacování. Všichni zúčastnění mají k dispozici metodicko-didaktické materiály, síťové sdílení a odborné redakční zázemí.
  • Náplní setkání je diskuze o zkušenostech s přístupem k učivu vybraného přírodního jevu v různých předmětech, ročnících a v jednotlivých školách. Výsledkem takové diskuze může být vytvořená aktivita do výuky.
  • Centrum Hradec Králové - garant Mgr. Petr Řehák, učitel CZŠ v Hradci Králové.

Více o projektu nahlédněte na www.akademie-souvislosti.cz.

 
 

Sdílet:

 

Příměstské tábory

fotogalerie

Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

zahradní slavnost

Noc s Andersenem

on-line